AAM Defence

Privatumo politika

MB AAM Defence

Redakcija galioja nuo 2024-05-22

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) yra skirta informuoti Jus apie tai, kaip MB AAM Defence juridinio asmens kodas 306057491, registruotos buveinės adresas Molėtų pl. 47F, LT-08409 Vilnius (toliau – Bendrija arba Mes), tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat apie Jūsų teises Bendrijai tvarkant asmens duomenis.

2. Ši Politika yra parengta vadovaujantis:

 •  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
 • Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ);
 • kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

3. Bendrija šia Politika siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

 • a) Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • b) Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • c) Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • d) Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • e) Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • f) Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

II. Tvarkomi asmens duomenys

TikslasAsmens duomenysTeisinis pagrindasSaugojimo laikotarpis
Prekyba duslintuvaisAsmens tapatybės duomenys,
tokie kaip vardas, pavardė,
individualios veiklos pažymos /
verslo liudijimo numeris ir kt.
Kontaktiniai duomenys, tokie kaip
el. pašto adresas, telefono
numeris, adresas ir kt.

Finansiniai duomenys, tokie kaip
gaunamos pajamos, banko
sąskaitos numeris ir kt.
Duomenys susiję su
atstovaujamu juridiniu asmeniu,
tokie kaip darbovietė, užimamos
pareigos ir kt.
Sutarties sudarymas ir
vykdymas (BDAR 6
straipsnio 1 dalies b
punktas)
10 metų po sutarties
įvykdymo
Tiesioginė rinkodara Vardas
 Pavardė
 El. pašto adresas
 Telefono numeris
Sutikimas (BDAR 6
straipsnio 1 dalies a
punktas) arba mūsų
teisėtas interesas (BDAR
6 straipsnio 1 dalies f
punktas), jeigu esate
Bendrijos klientas, kuris
įsigijo iš Bendrijos prekių
per 7 metus
Iki Jūsų atsisakymo
gauti tiesioginės
rinkodaros pranešimus
arba Jums daugiau
negu 7 metus neįsigijus
jokių prekių iš Bendrijos
Komunikacija su
mumis
 Vardas
 Pavardė
 El. pašto adresas
 Telefono numeris
 Komunikacijos data, laikas ir
turinys;
 Asmens kodas;
 Asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento duomenys
Bendrijos teisėtas
interesas (BDAR 6
straipsnio 1 dalies f
punktas)
10 metų nuo atitinkamos
komunikacijos gavimo
Finansinė apskaita Vardas
 Pavardė
 Asmens kodas
 Banko sąskaitos numeris
 Gimimo data
 Individualios veiklos pažymos /
verslo liudijimo numeris
Teisinė prievolė (BDAR 6
straipsnio 1 dalies c
punktas)
10 metų
Darbuotojų paieška ir
atranka
Asmens tapatybės duomenys,
tokie kaip vardas, pavardė ir kt.
Kontaktiniai duomenys, tokie kaip
el. pašto adresas, telefono
numeris, adresas ir kt.
Duomenys apie pageidaujamą
dirbti darbą ir pageidaujamą
atlyginimą
Kandidato kvalifikaciniai
duomenys, tokie kaip
išsilavinimas, ankstesnė
darbovietė, įgūdžiai, patirtis,
darbo stažas, užsienio kalbų
mokėjimas, kiti asmens
duomenys pateikti kandidato CV
ar motyvaciniame laiške
Sutikimas (BDAR 6
straipsnio 1 dalies a
punktas)
1 metai po atrankos
proceso pabaigos
Sutarčių su Bendrijos
kontrahentais
vykdymas
Asmens tapatybės duomenys,
tokie kaip vardas, pavardė,
individualios veiklos pažymos /
verslo liudijimo numeris ir kt.

Kontaktiniai duomenys, tokie kaip
el. pašto adresas, telefono
numeris, adresas ir kt.
Duomenys susiję su
atstovaujamu juridiniu asmeniu,
tokie kaip darbovietė, užimamos
pareigos ir kt.
Sutarties sudarymas ir
vykdymas (BDAR 6
straipsnio 1 dalies b
punktas)
10 metų po sutarties
įvykdymo

III. Iš kur Bendrija gauna asmens duomenis?

5. Jūsų asmens duomenis gauname įvairiais būdais:

 • a) Kai Jūs patys mums juos pateikiate, pvz. rašydami, skambindami, atvykdami pas mus, pateikdami dokumentus, susitikdami su mumis nuotoliniu būdu;
 • b) Iš viešai prieinamų, pvz. šaltinių, registrų, kreditingumą vertinančių įmonių.

IV. Kam Bendrija gali perduoti Jūsų asmens duomenis?

6. Bendrija užtikrina Jūsų pateiktų asmens duomenų konfidencialumą ir neperduoda jų trečiosioms šalims,

išskyrus Bendrijos patikimus partnerius (IT paslaugų teikėjus, kurjerius, teisininkus ir kt.) be kurių Bendrija

negalėtų vykdyti ūkinės veiklos ir prisiimtų prievolių.

7. Šie partneriai gali naudoti Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri būtina atitinkamos užduoties

įvykdymui, ir jiems privaloma laikytis griežtų konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

8. Tam tikrais atvejais Bendrijai gali tekti atskleisti Jūsų asmens duomenis valstybinėms institucijoms,

pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, VMI, SODRA ir kt.

9. Bendrija Jūsų asmens duomenis tvarko Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais asmens

duomenis galime perduoti už ES ar EEE ribų, laikydamiesi BDAR V skyriuje nustatytų reikalavimų.

V. Kaip Bendrija saugo Jūsų asmens duomenis?

10. Bendrija taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, kad galėtų užtikrinti Jūsų patikėtų asmens

duomenų saugumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

VI. Jūsų teisės

11. Jūs turite žemiau nurodytas duomenų subjekto teises:

 • a) teisę susipažinti su Bendrijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • b) teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • c) teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisę būti pamirštam);
 • d) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę netrukdomai persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisę į asmens duomenų perkeliamumą);
 • e) teisę ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
 • f) teisę reikalauti apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
 • g) teisę, reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;

12. Savo aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:

 • a) išsiųsdami rašytinį prašymą el. paštu info@aamdefence.com
 • b) išsiųsdami rašytinį prašymą Bendrijos buveinės adresu Molėtų pl. 47F, LT-08421 Vilnius arba
 • atvykdami aukščiau paminėtu Bendrijos buveinės adresu.

13. Teikiant prašymą atvykus į Bendrijos buveinę, Jūsų tapatybės nustatymo tikslu, Jūs privalote pateikti Bendrijos darbuotojui/atstovui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas yra teikiamas el. paštu, jis privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tuo atveju, jeigu prašymą siunčiate Bendrijos registruotos buveinės adresu, kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Bendrija įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 1 mėnesį nuo jo gavimo dienos. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrija turi teisę neatsakyti į Jūsų prašymą, jeigu nesilaikoma Politikos 13 punkte nustatytų reikalavimų.

15. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi Bendrija, turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

16. Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

 

VII. Slapukų naudojimas Bendrijos interneto svetainėje

17. Bendrija savo interneto svetainėje naudoja slapukus, kad užtikrintų geriausią interneto svetainės naudotojo patirtį. Slapukai (angl. „cookies“) yra nedidelės apimties tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukai padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti jos turinį bei reklamą. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą ir rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

18. Slapukai gali rinkti ir saugoti tokius asmens duomenis kaip Jūsų interneto naršyklės tipas, IP adresas, lankymosi laikas ir naršymo istorija, įskaitant peržiūrėtus puslapius, paspaudimus, perėjimus ir kitus veiksmus. Slapukai gali saugoti informaciją apie lankytojo pasirinkimus ir nustatymus, tokius kaip kalba, šriftai, skiriamasis ženklas ir pan. Kai kurie slapukai gali rinkti anoniminę demografinę informaciją, tokia kaip amžius, lytis, regionas, interesai, siekiant suprasti lankytojų auditoriją ir pritaikyti svetainės turinį bei reklamą.

19. Pagal naudojimo tikslus, slapukus galima suskirstyti į žemiau nurodytas kategorijas:

Būtinieji slapukai: Šie slapukai yra būtini norint užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Be jų Bendrijos interneto svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur Jūs lankėtės internete.

Našumo slapukai: Šie slapukai, nors ir nėra būtini svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą ir funkcionalumą. Jie padeda įsiminti naudotojo duomenis, pvz., naudotojo vardą ir slaptažodį, kad būtų galima automatiškai prisijungti, bei išsaugotus pasirinkimus, pvz., naudotojo pasirinktą kalbą, regioną ir pan.

Analitiniai slapukai: Šie slapukai renka informaciją apie naudojimąsi svetaine ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška. Ši informacija padeda mums tobulinti svetainės veikimą ir pasiūlyti geresnę patirtį lankytojams. Reklaminiai (rinkodaros) slapukai: Gali būti, kad mes arba trečiosios šalys naudojame reklaminius slapukus, kad galėtume rodyti Jums pritaikytą reklamą mūsų interneto svetainėje arba kitose interneto svetainėse. Tai padeda teikti Jums naudingus ir aktualius pasiūlymus.

20. Žemiau lentelėje pateikiame informaciją apie pagrindinius Bendrijos interneto svetainėje naudojamus slapukus.

 

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Saugojimo terminas Slapuko tikslas
_gaAnalitinis1 metai, 1 mėn. ir 4 d. Atskirti svetainės lankytojus
_gidAnalitinis24 valandos Skaičiuoti ir stebėti puslapio peržiūras
_gatAnalitinisSesija Google Analytics slapukas, kuris
naudojamas riboti užklausų kiekį į
Google servisą
wp
Emoji
Settings
Supports
NašumoSesija Slapukas išsaugo tinkamą šrifto,
spalvų temą ir kitų svetainės
nustatymų būseną.

VIII. Kita informacija

17. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų interneto svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

18. Bendrijos internetinėje svetainėje gali būti patalpinta trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų internetines svetaines ir paslaugas, kurių Bendrija nekontroliuoja. Informuojame, kad Bendrija neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Todėl rekomenduojame kiekvienu atveju prieš lankantis šiose interneto svetainėse pasidomėti šių trečiųjų šalių skelbiamomis privatumo politikomis.

19. Ši Politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Bendrija informuos apie atnaujinimus, savo interneto svetainėje paskelbdama pakeistą Politikos tekstą. Patariame Jums periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje ir peržiūrėti aktualią Politiką.

Play Video

Sekite mus

Palaikykime ryšį! Sekite AAM Defence skirtingose socialinėse platformose ir visada būsite informuoti apie AAM Defence naujienas, įvykius ir produktus!

©2022. AAM Defence. All Rights Reserved.